Shankaprakshalana – the intestinal wash

Author: anatoli
Posted on: 2nd August 2013

Shankaprakshalana is an extended version of the intestinal wash and is not that hard to say: shank – a – prac – sha – lana. “Shanka” means conch and “prakshalana”…

Read More